Намерете ни в

Лични данни

ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТД - „ЛУЦИ-2005“ ЕООД

В сила от 21.11. 2023 г.

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Търговското дружество „ЛУЦИ-2005“ ЕООД, наричано за краткост в настоящия документ („ЛУЦИ”) зачита неприкосновеността на личния живот на своите клиенти и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни, и по-конкретно:

1. Закон за защита на личните данни /ЗЗЛД/, в  сила от 01.01.2002 г., Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.91 от 10 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г.

2. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на нашите клиенти или потенциалните такива, както и потребители на нашия уебсайт Lucy.bg, наричан за краткост („уебсайта“), във връзка с услугите, предоставяни от ЛУЦИ, включително предоставяни чрез и достъпни на уебсайта Lucy.bg.

Настоящата Политика за поверителност, включваща и политика за използване на „Бисквитките”, определяйки правилата, които ЛУЦИ ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от действащото национално и европейско законодателство посочени по-горе ли друго относимо законодателство по отношение на Вашите лични данни.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност Ви молим, да се свържете с нас на фирмения ни имейл: online.lucybg@gmail.com, както и с определеното от нас лице по защита на личните Ви данни: Пламена Милкова.

Ваше задължение е да се запознаете подробно с настоящата Политика за поверителност преди да използвате уебсайта или да предоставите личните си данни, независимо дали по електронен път на уебсайта или на хартия, тъй като с предоставянето  им Вие се съгласявате с настоящите условия описани в нея. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност Ви молим, да не ги предоставяте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и/или използването на уебсайта и/или достъпа до него. Моли Ви да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата, която сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Молим Ви също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако ЛУЦИ разполага с друго правно основание, например изпълнение на нормативно установени задължения, съгласно действащото законодателство.


II. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

1. „ЛУЦИ-2005“ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 200373528, със седалище и адрес на управление в oбласт Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, п.код 6400, ул. „Хаджи Димитър“ № 26, представлявано от управителя си Виолета Борисова Стоянова, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. ЛУЦИ е лице обработващо лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на следните координати: седалище и адрес на управление в oбласт Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, п.код 6400, ул. „Хаджи Димитър“ № 26, e-mail: online.lucybg@gmail.com и служебен телефонен номер за връзка: +359 887 538 346.


III. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ЧРЕЗ LUCY.BG

2. ЛУЦИ може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

 • лична идентификация относно отговор на ваше запитване, направено чрез сайта ни (информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер, месторабота);
 • лична идентификация относно сключване на договор и извършване на дейността ни (вкл. име, ЕГН, номер на документ за самоличност, местожителство, гражданство, език за комуникация и други);
 • други данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонен и факс номера и други);
 • финансова информация (банкова сметка и други);
 • информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
 • данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
 • информация относно посещения на уебсайта и използването на уебсайта, включително операции и история за използване на уебсайта;
 • данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител и други). Данните, получени при сключване договор и/или изпълнение на договорните задължения (вкл. име, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща и други). 

3. ЛУЦИ може да обработва данни, изготвени и генерирани от системите за анализ на посещенията на уебсайта ни:

 • данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес (анонимизиран), местоположение.

4. ЛУЦИ, с цел осигуряването на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентските договори, дружеството има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти. 

5. ЛУЦИ има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни. 

6. ЛУЦИ, за различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.


IV. ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

7. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас. ЛУЦИ обработва данните Ви за следните цели:

 • идентифициране на лице при отправяне на запитване чрез контактната форма на уебсайта ни, или чрез електронната поща, посочена на същия;
 • идентифициране на клиент при сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; 
 • разяснения за ползваните услуги;
 • изпълнение на сключен договор;
 • изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на пред-договорна информация и проект на договор;
 • изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
 • обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации.

8. В изпълнение на свои законови задължения, ЛУЦИ обработва данните Ви за следните цели:

 • издаване на фактури;
 • за извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни държани органи;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство и други.

9. ЛУЦИ обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели: 

 • регистрационна форма на интернет сайта Lucy.bg;
 • данни за обработване на поръчки, тяхното плащане, доставяне или връщане;
 • директен маркетинг;
 • за провеждането на промоционални и друг вид кампании с търговска цел, организирани самостоятелно или съвместно от търговеца и други трети лица;
 • при отправено писмено искане от страна на компетентен орган на държавна власт, за което потребителят/потребителите следва да бъде/бъдат информиран/и от ТЪРГОВЕЦА чрез предоставените от тях форми за контакт.


V. КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

10. Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на поръчки, кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас. 

11. Лица, които по възлагане на ЛУЦИ, поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни. 

12. Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас.

13. Лица, на които ЛУЦИ е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към Вас. 

14. Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, одитори и други.

15. Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим личните Ви данни по силата на действащото законодателство.


VI. ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

16. Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

16.1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между ЛУЦИ и Вас или представлявано от Вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. ЛУЦИ може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност, определена от закона, с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

16.2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 

16.3. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.


VII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

17. Общи права.

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на ЛУЦИ, посочен по-горе, или по електронен път на e-mail: online.lucybg@gmail.com. Имате право да поискате от ЛУЦИ:

 • копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях; 
 • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина.

Имате право също:

 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до ЛУЦИ, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
 • да възразите срещу обработването на личните си данни;
 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

18. Имате право на жалба до надзорния орган.

19. Имате право да подадете жалбата направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, с адрес в гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, уебсайт: www.cpdp.bg. В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни от ЛУЦИ, можете да го направите на посочените данни за контакт на уебсайта ни.

20. При автоматизирано вземане на решения, ЛУЦИ не използва личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения. В случай, че възнамеряваме да използваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, имате право да бъдете информирани и затова, както и да получите информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на личните Ви данни, отнасящи се до Вас. 

21. Възражение срещу използване за директен маркетинг.

Имате право да възразите срещу обработването за и в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните Ви за целите на директния маркетинг на e-mail: online.lucybg@gmail.com

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на ЛУЦИ и какви са последиците от това? 

За да отговорим на запитването в сайта ни, или за да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения и други промени по оферти и договори, ЛУЦИ се нуждае от определени данни, които да ни позволят да се свържем с вас, или пък идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията и други. Не предоставянето на такива данни препятства възможността да отговорим на запитването Ви, или да сключим договор с Вас. 

22. Лични данни на деца.

Уебсайтът на ЛУЦИ не е предназначен за лица под 18 години. Не събираме съзнателно лична информация от лица на възраст под 18 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на лице на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.


VIII. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ?

23. ЛУЦИ прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности: 

 • ЛУЦИ е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно; достъпът на служителите на ЛУЦИ до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на ЛУЦИ е ограничен, в зависимост от задълженията им; 
 • ЛУЦИ е установила задължения за поверителност за своите служители; Достъпът до офис оборудването на ЛУЦИ и компютрите на всеки служител е ограничено.

Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики заложени в международните стандарти за това. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други. Мерките за сигурност, които прилагаме са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.


IX. ВРЪЗКА КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

24. Понякога уебсайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Освен чрез Lucy.bg, ние не оперираме другите свързани сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. ЛУЦИ не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом ЛУЦИ получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива интернет страници, ЛУЦИ ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

X. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИТЕ“

25. За да работи Lucy.bg (нататък наричани за краткост „уебсайта“), както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies).

Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Настоящият документ обяснява как ние правим това и какво представляват „бисквитките“? 

„Бисквитките” са малки файлове, запазвани от Вашия браузер на Вашето устройство. Те позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и да се постигне правилното поведение на дадена уебстраница, съобразно неговите индивидуални предпочитания. По този начин се подобрява функционалността на уебсайта. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер. В определени случаи „бисквитките” позволяват и лична идентификация на потребителите.

Как използваме „бисквитки“?

„Бисквитките” се използват, за да се адаптира съдържанието на уебсайта към предпочитанията на потребителя и за да се оптимизира използването му. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в уебсайта), с цел подобряване структурата, дизайна, облика и съдържанието на уебсайта. 

Какви видове „бисквитки“ използваме? 

ЛУЦИ може да разрешава използването и на „бисквитки” на трети лица (“third-party cookies”). Такива са бисквитки свързани със софтуерни продукти, записващи анонимни статистически данни за потребителя (Google Analytics, Google Tag Manager и други). Алтернативно, „бисквитки“ на трети лица могат да бъдат свързани със „социални“ бутони и приставки, които позволяват споделянето на страници и взаимодействието със социални мрежи. За да работят тези инструменти, социалните мрежи (като например Facebook, Twitter, Instagram и други) могат да записват „бисквитки“ посредством уебсайта, които да взаимодействат с анонимния профил на потребителя в дадена мрежа или да добавят данни към събираната информация по начин и с цели, описани в съответните им политики и интернет страници. Някои видеа, показвани на наши страници на уебсайта, но предоставени от трети страни (например YouTube), могат да използват „бисквитки“, за да събират анонимна информация, като например как потребителят е достигнал до дадено видео, какви видеа е гледал и други. Ние нямаме достъп или контрол над „бисквитки“, които са използвани и предоставени от трети страни.

Настоящата Политика за поверителност не се отнася до начина, по който дадена трета страна събира и третира такава информация. Добре е да се запознаете със съответните политики на въпросните трети страни, за да сте наясно с техните практики и поведение. Личните данни, ако има такива, които са събрани от „бисквитките”, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в уебсайта, свързани със самия потребител.

Как да контролирате и/или изтривате бисквитките чрез уебсайта?

Повечето сайтове автоматично приемат „бисквитки”, но ако не желаете да ги приемате, можете да конфигурирате браузъра си да ги отхвърли. Повечето уеб браузъри позволяват контрол на „бисквитките“ посредством настройките на самия браузър. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „Опции“ или „Предпочитания“ (Options, Settings, Preferences). Бихте могли да изтриете всички „бисквитки“, които вече са запазени на Вашия компютър, както и да настройте повечето браузъри изцяло да ги блокират. Ако направите това, обаче може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

По отношение използваните от Google Analytics бисквитки, на следния линк (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) може да създадете нарочна бисквитка (Opt-out), която да спре бъдещото събиране на данни при посещението на нашия уебсайт. За съжаление в повечето случаи няма универсална опция за забраняване на „бисквитки“ без това да ограничи функционалността, която те добавят към съответния сайт. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушеното му функциониране. 

Колко време съхраняваме Вашите данни? 

ЛУЦИ не съхранява лични данни, ако има такива, които са събрани от „бисквитки”. Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки е възможно уебсайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Изменения на Политиката за поверителност са възможни периодично, за да поддържаме нейната актуалност. При промяна в настоящата политика, на уебсайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт.


XI. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

26. „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано „субект на данни“;

27. „субект на данни“ е физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

28. „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

29. „ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;   

30. „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

31. „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора; 

32. „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни; 

33. „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени; 

34. „нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;  

Действащото законодателство в областта за защита на личните данни и тяхното обработване, въвежда или затвърждава съществени правни механизми в полза на субектите на данни. По-долу сме посочили някои от тях, които имат отношение към обработката на лични данни по повод използването на дигитални активи.

35. „дигитални активи“ – уебсайта Lucy.bg;

36. „потребителска сесия“ – времето между оторизацията на потребителя и момента на неговото излизане или изтичане поради неактивност на същия.

37. „plug-in“ – софтуер на трета страна, внедрен в дигитален актив на Lucy.bg (ЛУЦИ-2005 ЕООД) и имащ отношение към проследяване на потребителско поведение и/или осигуряване работата на определена функционалност чрез преминаване към домейна на третата страна.

38. „услуги на информационното общество“ са услуги, които обикновено се предоставят срещу заплащане и от разстояние чрез използването на електронни средства. Получателят на такава услуга трябва да я е поискал изрично. Електронната търговия също е вид такава услуга.

 

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

Сподели: